Skip links
De cara al riu - 1 de maig 2024 a l'Ametlla de Merola

Manifest del Riu / 1 de maig a l’Ametlla de Merola

Llegit el dia 1 de maig de 2024 a l’Ametlla de Merola dins les Jornades de Cara al riu

El clima mediterrani es caracteritza per tenir estacions anuals ben diferenciades tant per la pluja com per les temperatures.

Això provoca que els rius mediterranis tenen cabals forts que poden créixer sobtadament o reduir el seu cabal a nivells que poden influir en el desenvolupament de la vida al seu entorn.

El Llobregat, un dels principals rius de Catalunya, recórrer el territori de nord a sud al llarg d’uns 170 km, i milions de persones vivim a la vora del riu, concentrades la gran majoria a la seva desembocadura.

El curs d’aquest riu ha estat molt aprofitat per la població del país per a diversos usos: agrícoles, industrials i de consum …

A l’antiguitat el riu era conegut com a Rubricatum, (en llatí rubricatus vol dir vermellós) i probablement feia referència a les tonalitats vermelloses de les seves aigües.

Després al segle IX, apareix la forma (llatinitzant) Lubricatus.

Una via fluvial que ha marcat la història del territori, primer l’agricultura, posteriorment la indústria. L’aprofitament de l’aigua del riu va originar la formació i el creixement de nuclis de població vora el riu.

Les aigües del Llobregat, a prop nostre, s’aprofiten per produir l’energia elèctrica, l’energia que fa uns anys necessitaven les màquines de les indústries tèxtils.

Ara, com a testimoni, queden nombroses colònies tèxtils amb rescloses, canals i turbines. Actualment, continuen en funcionament minicentrals elèctriques que aboquen la seva producció a les xarxes elèctriques.

Però la vida a prop del riu no es limita als humans, una gran abundància  d’organismes vius depenen de l’aigua del riu, viuen a prop del riu i això genera una gran biodiversitat.

La biodiversitat té un paper important en el funcionament dels ecosistemes i en els serveis que proporcionen, com el cicle de nutrients i el cicle de l’aigua, la formació i retenció del sòl, la resistència a les espècies invasores, la pol·linització de les plantes, la regulació del clima, el control de les plagues i la contaminació.

El riu sempre ha estat el punt de trobada de molts éssers vius. La vida la dona el riu, no només a les persones, també als animals, plantes…

Ara sembla que l’aigua s’ha tornat “important” i sentim parlar de la manca d’aigua cada dia als mitjans de comunicació.

Tenim molta aigua, però s’ha tornat més difícil trobar aigua disponible a prop. Ens cal aigua, aigua que es pugui aprofitar per a la vida a la terra.

L’aigua salada dels mars i oceans, l’aigua bruta o contaminada, no la podem aprofitar directament, hem de tractar-la per aprofitar-la.

No només és important la quantitat d’aigua, també és important la qualitat de l’aigua, per a nosaltres i pel nostre entorn.

La quantitat i qualitat de l’aigua del sistema fluvial del Llobregat és una de les qüestions fonamentals.

Per una banda, l’explotació intensiva de les minicentrals elèctriques pot comportar la reducció del cabal del riu i, per tant, l’absència de les condicions necessàries per al correcte funcionament de l’ecosistema fluvial.

Per altra banda, la manca  de  depuradores  per  a  les poblacions,  afegida  als  residus  generats  per  les  indústries, empitjoren la situació.

En el context actual de preocupació pel canvi climàtic i d’una sequera anunciada, s’ha de mantenir la qualitat d’una quantitat mínima d’aigua de forma sostenible, amb una bona gestió del seu ús, reduint els residus que s’aboquen a l’aigua.

  • Instem a les diferents administracions, ajuntaments, consells comarcals, l’Agència Catalana de l’Aigua o l’Agència de Residus de Catalunya, a què actuïn, segons la seva responsabilitat, immediatament per pal·liar els efectes d’aquesta contaminació preocupant.

  • També voldríem fer arribar aquesta preocupació a la població, tots depenem d’aquesta aigua, és imprescindible la col·laboració de tothom per revertir la situació actual i poder tenir un riu net en un futur pròxim.

  • La protecció dels elements naturals i patrimonials existent, com el manteniment i senyalització dels camins, la millora d’infraestructures, com palanques, a més a més d’aspectes de protecció mediambientals, és imprescindible per disposar d’un passeig fluvial al llarg de tot el recorregut, que pugui ser utilitzat per tothom i que permeti conèixer la riquesa d’aquest entorn i així estimar-la.

  • El riu és l’hàbitat d’espècies sensibles a la contaminació de les seves aigües, així com una font de riquesa biològica, paisatgística, social i emocional.

Totes les persones i totes les administracions que tenim la possibilitat d’intervenir en la conservació dels entorns naturals i concretament en la conservació de l’entorn que ens ocupa i preocupa en aquest manifest, hem de possibilitar, amb les nostres actuacions, la seva conservació present i futura, afegint el nostre granet de sorra a la sostenibilitat d’aquests entorns i, per tant, de l’espècie humana.

Pensa globalment, actua localment.

L’Ametlla de Merola, a 1 de maig de 2024

Dia de les colònies industrials


De cara al riu 1 de maig 2024 a l’Ametlla de Merola
Explore
Drag